2017/04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю

Ссылка:

http://ediq.ideze.atelier-dream.ru/engine/s.php?q=тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю&uri=b0547dfef4019d88b071eed49df134eb

3 Вобаста ба ин, тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю мацорати ... Тавассути тест дараҷаи дониш ва малакаю ... Тест аз фанни забони англиск барои санҷиши ... ... тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва ... талабот ба дониш ва малакаю ... Тавсифи имтиҳон аз ҳар фанни ... ки барои санҷиши дараҷаи ... ки дараҷаи дониш ва малакаю ... ... гурӯҳҳои корӣ аз 10 фанни ... санҷиши дониш ва малакаю ... барои омӯзиш ва санҷиши ... аз фанни менељмент. барои ... Омода кардани тест ва ... дониш ва малака, аз ... Вобаста ба ин, тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталабон пешбинк гардидааст. Мацфумцои асоск ва далелцои математикк, ки довталаб бояд аз худ намояд: 1. Ададцои натуралк ( ). Ададцои сода ва таркибк. Тақсимкунандаи умумии калонтарин ва ... Вобаста ба ин, бо мақсади муайян намудани дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталабон имтицон аз фанцои забон ва адабижти тоҷик ба роц монда шудааст. Тест аз забон ва адабижти тоҷик барои довталабоне, ки гурӯци 3-юми ихтисосцоро (филология, педагогика ва санъат) интихоб ... математика, таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ, талаботи фаннӣ ба дониш ва малакаю маҳорати ... Инчунин, барои шиносоӣ намунаи варақаи ҷавобҳои тест ва намунаи саволу масъалаҳои тест ... ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАҲОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ. ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ... Вобаста ба ин, тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю мацорати ... Международная математическая олимпиада (ММО, англ. ... Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, ... ҳалли масъалаҳои математикӣ, ... 25 Fevral 2012 ... Чунки усули тестӣ аз шеваҳои фаъоли таълим, тарзи самараноки назорат ва санҷиши сифати таҳсил ба ҳисоб меравад. Ва тест маҷмуи масъалаҳо ва ё абзор (ченак)-ест, ки дар асоси меъёрҳои муайян дараҷаи фарогирии барномаҳои таълим (дониш ва малакаю маҳорати ... мондааст, ки Стандарти фанни “технология (таълими меҳнат)” барои синфи панҷум аз ҷумлаи онҳост. Вазорати ..... кадом дараҷа мустаҳкам будани донишу малакаю маҳорати онҳо дар дарсҳои. “технология .... вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида, ва талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни мазкур. Стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи даҳум ҷузъи таркибии силсилаи .... кадом дараҷа мустаҳкам будани донишу малакаю маҳорати онҳо дар дарсҳои технология. (таълими меҳнат) ... вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида, ва талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни мазкур. мондааст, ки Стандарти фанни забони модарӣ барои синфи чорум аз ҷумлаи онҳост. Вазорати ... метавонанд. Баҳодиҳӣ – ҷараёни натиҷагирӣ оид ба дараҷаи мувофиқати салоҳият (дониш, малака ва ... бурдани вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида, ва талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни ...
тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю


Latest commentsMonthly archiveCategorySearch formDisplay RSS link.


  • (pdf) Вобаста ба ин, тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва
  • гардида, имкон медицанд, ки дараҷаи азхуд кардани барномацо муайян карда шавад ва оид ба дастовардцои таълимии довталаб маълумоти дурусту воқек ба даст ояд. Вобаста ба ин, тест барои арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни математика ва интихоби онцо бо мақсади ...


Link


тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва малакаю


Friend request form20170405220007